Metody

  • Jak se v průběhu času ukázalo, dosažení cílů, který si klub IPA VIP vytyčil, není možné vykonávat jinak, než trvalým a trpělivým činění efektivních kroků, které budou krok za krokem budovat mosty mezi jednotlivými prvky naší společnosti a to jak složkami výkonné moci, tak veřejností. Kriminalita je celospolečenský nežádoucí jev a s nástupem moderních technologii dochází k výraznému zvýšení požadavků na tu část společnosti, která se snaží kriminalitě bránit a účině jí předcházet. Je jednozančné, že právě komunikace mezi jednotlivými složkami výkonné moci státu a jejich pozitivního obrazu v očích věřejnosti se práce na tomto složitém úkolu bude více dařit. Výzvou ovšem je, jak prokázat skutečný zájem o snížení kriminality, dobré jméno jedtnotlivých státních složek a dále, jak kriminalitě předcházet.
  • Cesta, kterou IPA VIP zvolila, je trojího charakteru. Jednak po praktické stránce podporovat aktivity, které mají reálnou šanci dosahovat zlepšení výkonnů jednotlivých složek Policií a to zejména po stránce motivační zlepšováním vnímání společnosti výsledků těchto represivních složek. Zajetý cyklus Dnů s policií se každoročně atrakcí nejen pro veřejnost, ale pro samotné příslušníky jednotlivých orgánů, jejich rodiny, přátele a blízké. Závěrečný koncert je pak odměnou za jejich nelehkou práci.
  • Hmotná podpora při organizování odborných seminářů a kurzů, výcvicích a rozvoji fyzické i psychické zdatnosti vede ke kvalitnějším a účinějším výkonům v práci. Zkracuje se tak doba potřebná k provádění jednotlivých úkonů a tím se i snižuje zátěž na všechny zainteresované strany.
  • Odborné semináře a konference, které jsme organizovali, nebo pomáhali zorganizovat, jako „Mladé policejní síly v Evropě bez vnitřních hranic“, „Bezpečnost, věc veřejná“, "Patnáct let vývoje bezpečnostní politiky a armády v Československu a České republice" – to všechno jsou kroky, které nejsou v náplni vlastní práce jednotlivých složek policie, ale neoddělitelně k nim patří a proto je zapotřebí je podporovat. Stejně tak oceňovat ty, kteří dosahují vyjímečných výkonů, což činíme např. udílením ceny VIP IPA za diplomovou práci.
  • Klub IPA VIP cíleně a dlouhodobě podporuje profesionální přístup k rozvoji fyzické a psychické zdatnosti samotných příslušníků bezpečnostního aparátu podporou sportovních a tělovýchovných klubů, které poskytují příslušníkům cenné zkušenosti, které nemají prostor v praxi získat, ale které zároveň potřebují, pokud chtějí dosahovat špičkových výkonů.
  • V neposlední řadě klub IPA VIP myslí i na rodinné příslušníky policistů, na děti z dětských domovů, na mládež a další potřebné spoluobčany a podporuje např. dětské tábory pro děti z dětských domovů nebo kurzy sebeobrany a nezapomíná ani na kulturní a umělecký rozvoj zájemců a sympatizantů.


 
 
Ostatní