Stanovy Klubu VIP-IPA, o.s.

1. Název sdružení

Sdružení bude registrováno s názvem "Klub VIP IPA,o.s."

2. Sídlo sdružení

Sídlem sdružení je Praha 8, Vratislavská 394.

3. Cíl činnosti

Cílem činnosti je:

 1. úzkou spoluprací s International Police Association a Policií ČR se podílet na cílech její činnosti vytvářením materiálních podmínek, zejména:
  • organizováním seminářů a školení
  • zajišťováním zahraničních styků
  • vydáváním informačního časopisu IPA
  • zajišťováním propagačních předmětů
 2. propagovat činnost svých členů
 3. organizovat a pořádat společenské akce pro své členy a Policii ČR
 4. zajišťovat svým členům podmínky k jejich odbornému růstu, např. zprostředkováním účasti na různých odborných akcích, včetně zahraničních stáží

4. Orgány sdružení

Valná hromada

 • je vrcholným orgánem sdružení
 • koná se dle potřeby a je svolávána prezidiem
 • volí prezidium
 • schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření
 • rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém vypořádání

Prezidium

 • je tříčlenné, volené Valnou hromadou
 • je tvořené prezidentem, viceprezidentem a tajemníkem. Tyto volí prezidium ze svých členů.
 • v době konání mezi Valnými hromadami rozhoduje o všech záležitostech, souvidejících s činností sdružení
 • valné hromadě předkládá ke schválení zprávy o činnosti a hospodaření a to vždy do dvou měsíců po skončení účetního období

5. Členství ve sdružení

Členství je dobrovolné. Členem může být fyzická, nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s cíli, pro které je sdružení zakládáno. Členství vzniká podáním přihlášky a rozhodnutím prezidia.

Členství zaniká:

 1. oznámením člena o ukončení členství
 2. vyloučením - pro činnost, která je v rozporu s cílem činnosti sdružení, o vyloučení rozhoduje prezidium na návrh kteréhokoliv člena
 3. smrtí člena (u fyzické osoby)
 4. zánikem právnické osoby, která je členem

Práva členů:

 1. účastnit se Valné hromady a hlasování o všech záležitostech Valnou hromadou projednávaných, každý člen má jeden hlas
 2. být volen do prezidia

Povinnosti členů:

 1. platit členské příspěvky
 2. při své každodenní činnosti naplňovat cíle sdružení

Oprávnění k jednání

Jménem sdružení jsou oprávněni jednat všichni členové prezidia samostatně.

Zásady hospodaření

Jedinými příjmy sdružení jsou příspěvky:

 1. členské
  • pravidelné
  • jednorázové dle uvážení člena a potřeb sdružení
 2. sponzorské

První účetní období začíná vznikem sdružení, tj. jeho zaregistrováním a končí 31.12. roku, kdy sdružení vzniklo. Další účetní období jsou shodná s příslušnými kalendářními roky. Za hospodaření odpovídá prezidium. 
 
Ostatní